• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Tak

  Tak

  Taket utgör en väsentlig del av en byggnad. Byggs det på rätt sätt är det en värdehöjande och bra investering. I samband med att du ska bygga tak bör du se efter om det finns andra åtgärder som bör genomföras i samband med takprojektet, t.ex. tilläggsisolering eller fasadrenovering.

  Om det finns skador på råspont eller takstolar kan och bör detta åtgärdas i samband med projektet. Var noga med att välja rätt material beroende på takkonstruktion och tänk på att byggnadens karaktär påverkas av vilket taktäckningsmaterial som väljs. Prioritera taksäkerheten och läs in dig på vilka lagar och regler som gäller.

  Taket på en byggnad är naturligtvis en viktig del i byggnadens klimatskärm. Taket är ofta byggnadens mest utsatta konstruktionsdel. Ett bra och rätt lagt tak ger ett gott skydd från det nordiska klimatet som är påfrestande för byggnaders och materials livslängd. Förutom byggtekniska fördelar finns också de ekonomiska. Taket är värdehöjande för fastigheten om det är rätt utfört. Beroende på taktyp bör tilläggsisolering övervägas i samband med att taket läggs om eller byggs.

  Taklutningen bestämmer vilka förutsättningar som finns. Generellt medför lägre taklutning mindre vattenavrinning och därmed större problem om vattnet inte leds bort. Vid val av taklutning bör faktorer såsom tekniska, ekonomiska och estetiska beaktas. Nedan beskrivs tre typer av tak. De platta taken har en taklutning mindre än 1:40, cirka 1,4 grader. De svagt lutande taken har en taklutning mindre än 1:4, cirka 14 grader och till sist, de starkt lutande taken, som har en lutning med mer än 1:2,5, cirka 22 grader.

  Taksäkerheten är viktig. Funktionsregler för tak har upprättats för att öka säkerheten och för att uppfylla de väsentliga tekniska krav som bygglagstiftningen anger. Syftet är att öka taksäkerheten och förebygga olyckor. Detta genom att exempelvis skydda mot fall vid tillträde eller förflyttning på tak. Det framgår i funktionsreglerna vilka fasta takskyddsanordningar som det ska eller bör finnas i olika situationer och hållbarheten på dessa. Reglerna omfattar också tillträdesvägar och förflyttningar på tak. Det finns även krav på skyddsanordningar mot fallande is och snö ovanför entréer.

  TAKTÄCKNING

  Byggnadsmaterialet valdes förr efter vilket material som fanns att tillgå. Det fanns alltså stora regionala skillnader där exempelvis halm och torv var vanligare kring de svenska jordbruken medan vass förekom mer i sjörika områden. Materialet ska tåla de förutsättningar som finns i egenskap av vind, sol, temperatur och nederbörd. Planera noga byggprocessen och val av material innan du börjar. Detta för att undvika framtida problem eller tvister. Se också över vilka förnödenheter som kommer att behövas under projektets gång och vad som behövs just för det valda materialet.

  Val av material är viktigt. En större taklutning ger fler valmöjligheter än låglutande tak när det gäller val av ytskikt. För att undvika inträngande vatten behöver de flesta material kombineras med 1-lags underlagspapp eller duk som normalt läggs vinkelrätt mot takfallet. Skarvarna bör överlappas och spikas fast i takkonstruktionen. Oftast mot råsponten. Ska tak- eller betongpannor läggas spikas strö- och bärläkt på pappen som sedan pannorna kan monteras på. Innan start bör de olika kraven på minsta takvinkel för olika material beaktas. Läs mer om hur respektive material monteras på respektive leverantörs hemsida eller rådgör med din Woody-rådgivare.

  Ett urval av takmaterial och en kort beskrivning följer nedan:

  • Tegeltak – Tegelpannor är ett naturmaterial och har använts i Sverige sedan flera 1000 år tillbaka i tiden och är fortfarande det vanligaste materialet idag. Tegelpannan kan vara falsad eller ofalsad samt enkupad eller tvåkupad. Den falsade ligger något säkrare och är lättare att lägga samt lämpar sig mer för brantare tak. Den ofalsade är lite mer avancerat men ger ett annat utseende. Tegeltak är relativt tungt att jobba med och ställer också högre krav på takkonstruktionen. Tvåkupiga pannor väger 30 kg/kvm och enkupiga pannor 48 kg/kvm.
  • Betongtak – Betongtakpannor är alltid falsade och finns som både en- och tvåkupiga. De väger mindre än tegelpannor och kräver större måttnoggrannhet. Detta medför, om det läggs på rätt sätt, att taket blir tätare men samtidigt påverkas estetiken. Vikten varierar mellan 38-53 kg/kvm. Även betongtaken lämpar sig främst för branta tak.
  • Plåttak – Beroende på kompetens kan olika typer av plåt väljas. En mer krävande plåt är slätplåten som kräver utbildning och erfarenhet. Denna ger dock ett mer exklusivt utseende till skillnad från den profilerade plåten. Den sistnämnda är dock mer lätthanterad då denna levereras i långa skivor som direkt kan läggas på befintlig läkt. Tänk på att vid nederbörd kan ljudet från taket upplevas som störande. Plåttak lämpar sig för alla typer av tak, beroende på plåttyp.
  • Papptak – Papp som taktäckning har en lång historia av utformning och ingående material. Materialet passar för alla typer av tak men är vanligast på enklare hus och på brokvistar. I början av 1900-talet kom slättäckning där våderna läggs horisontellt och parallellt med takfoten. Papptaket är billigt och relativt enkel att lägga, beroende av typ. Papptak kräver underhåll och har en livsläng på cirka 20 år. Det finns flera typer av papptak.
  • Takshingel – Shingel består av en impregnerad glasfiberväv som täckts av oxiderad asfalt. Shingel påverkas inte, till skillnad från betong och papp, av solens strålar. Detta på grund av att denna innehåller skifferkorn, vilket skyddar asfalten. Estetiskt ger den ett livfullt intryck då dess olika mönster påminner om skiffertak. Materialet är enkelt att behärska och lägga. Takshingel lämpar sig bäst för lutande tak.
  • Halm- och vasstak – Ett charmigt material som används sedan mycket lång tid tillbaka. Ett stråtak är förutom estetiskt tilltalande även isolerande mot såväl ljud som kyla och värme. Taktypen kräver dock en hel del underhåll och är känsligt för fukt och vatten. Taket är också extremt brandfarligt. Taket kräver vid läggning mycket god kompetens. Halm- och vasstak lämpar sig främst vid starkt lutande tak.
  • Sedumtak – En typ av grönt tak. Dessa börjar bli alltmer efterfrågade och kan ses på flera typer av byggnader. Förutom att det är vackert är det i stort sett underhållsfritt och ger taket en längre livslängd. Det finns också stora miljömässiga fördelar. Sedumtak lämpar sig bäst vid platta eller svagt lutande tak.

   

  Rådgör gärna med din Woody-rådgivare för att välja rätt takmaterial utifrån tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningar. Gå igenom de förnödenheter som behövs i samband med ditt takprojekt. Din Woody-rådgivare kan hjälpa dig med detta för att exempelvis undvika onödiga leveranser.

  INNAN PROJEKTETS START

  Innan projektet startar, gå igenom processen noga. Vilka förutsättningar finns? Hur vill man att slutresultatet ska bli? Vilka önskemål finns, med mera? Med ett väl utför startmöte kan material rekommenderas och byggtekniska råd ges som kommer att gynna både byggare och beställare under projektets gång. Glöm inte förnödenheter och att dessa samordnas med leveransen av byggmaterialet, för att på så vis nå en lägre totalkostnad. Ta gärna hjälp av din Woody-rådgivare för tips och råd kring startmötet. Med en väl planerad byggprocess underlättar du arbetet och undviker oväntade problem.

  Kontrollera att bygglov finns och startanmälan gjorts, om något sådant behövs. Ta reda på och identifiera vilka risker som finns för respektive konstruktionstyp men framför allt för de material som väljs att bygga med. Exempelvis kan det bli problem med vissa plåttak då dessa inte går att gå på efter det att det är lagt, planera noga innan. Vissa material slits av solens strålar eller behöver mer eller mindre noggrann vattenavrinning osv. Materialet ska passa både dig och projektet. Hur mycket underhåll som krävs och hur mycket tid man är beredd att lägga när taket väl är lagt är andra aspekter att väga in.

  Gå också igenom om det finns andra byggprojekt som kan samordnas med takprojektet. Kanske ska man passa på att isolera utvändigt i samband med omläggning av ett lutande tak. Ska man lägga om ett platt tak finns det stora anledningar att även kolla upp isoleringen i samband med detta. Hängrännor och stuprör kanske behöver bytas? Ha också säkerheten i åtanke, både under byggprocessen men även efteråt då den årliga takinspektionen ska utföras. Ta reda på vilka funktionsregler som finns för tak. Utrusta taket med trappsteg, stege eller liknande. Viss utrustning kan sättas på plats i efterhand medan annan behöver fästas direkt. Är du osäker, rådgör med din Woody-rådgivare eller skorstensfejarmästaren i kommunen.

  CHECKLISTA FÖR ETT LYCKAT PROJEKT

  • Se över vattenavrinning och kontrollera fuktsäkerhet.
  • Kontrollera eventuellt befintligt tak, identifiera eventuella skador och fuktproblem på takkonstruktionen. Kontrollera taket in- och utvändigt.
  • Vattnet som leds bort kan behövas anslutas till kommunens dagvattenhantering, eller infiltreras direkt i marken, ta därför reda på ditt projekts förutsättningar.
  • Glöm inte bygglov och startbesked.
  • Mät storlek och lutning före träffen med din Woody-rådgivare. Ta också gärna med en ritning.
  • Tänk på att rensa hängrännor och stuprör regelbundet för att undvika att vatten blir stående.
  • Tänk långsiktigt, taket ska fungera många år framöver. Se över livslängden.
  • Se över kommande väderförhållande, ett tak ska läggas i torrt väder.
  • Beställ förnödenheter i samband med byggmaterialet.
  • Använd rätt skydd och utrustning för att undvika skador och för att ge ett professionellt och säkert intryck.
  • Se över genomföringar, särskilt runt skorsten och takkupor där det kan vara svårt att få tätt beroende på material.
  • Tänk på säkerheten både under byggtiden men också att taket ska kunna bestigas säkert efter själva byggprocessen.

  Ladda ner checklistan här: WOODYS_CHECKLISTA_TAK.PDF

  MER INFORMATION

  BRA OCH INTRESSANTA ARTIKLAR OM TAK
  ANGÅENDE MATERIAL TILL TAK
  ALLMÄNT OM TAKDUKAR
  SKÖTSELRÅD FÖR DITT TAK
  TAKLUTNING OCH TAKTÄCKNING, TABELLER