• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Försäljningsvillkor Privatperson

  2021-01-01

  PARTILLE TRÄ AB:s ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL MM TILL PRIVATPERSON.


  Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid försäljning och leverans från Partille Trä AB till enskild konsument. Dessa villkor skall gälla före alla bestämmelser och villkor i köparens order/accept, och före köparens allmänna villkor.


  För köpet gäller konsumentköplagen (SFS 1990:932) med följande tillägg. Dessa villkor gäller även vid distansköp.


  ORDERBEKRÄFTELSE med mera
  1. Slutligt avtal om leverans ingås först genom Partille Trä AB:s skriftliga orderbekräftelse, om parterna inte överenskommit annorlunda. Skulle innehållet i orderbekräftelsen avvika från köparens beställning eller förfrågan måste köparen omedelbart kontakta Partille Trä AB. Om detta inte sker ska innehållet i orderbekräftelsen gälla före köparens beställning eller förfrågan som föregått orderbekräftelsen.
  2. Sker leverans utan skriftlig orderbekräftelse ska köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och beställning. Skulle avvikelser föreligga ska köparen omedelbart kontakta Partille Trä AB. Om så inte sker ska avtalet anses ha det innehåll som framgår av följesedeln.
  3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor med mera är vägledande och bara bindande för Partille Trä AB i de delar de uttryckligen har noterats i orderbekräftelsen.
  4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning, support, kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag etcetera är uteslutande service, som Partille Trä AB inte påtar sig något ansvar för.
  5. Det förutses att den som köper komponenter till byggnader, specialmaskiner etcetera har eller har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.
  6. Partille Trä AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller upplysningar i varuinformation som har utarbetats av Partille Trä AB:s leverantörer. Detta gäller varje form av säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning.


  PRISER
  7. Avtalat pris inkluderar mervärdesskatt om inte annat anges i orderbekräftelsen. Priset gäller fritt Partille Trä AB:s lager om leverans sker från Partille Trä AB:s lager eller Partille Trä AB:s förvärvsställe om leverans sker från förvärvsställe om inget annat är överenskommet. Priser i prislistor är oförpliktande för Partille Trä AB och kan när som helst ändras.
  8. Ändringar av frakttariffer, skatter eller andra offentliga avgifter av varje slag, som inträffar efter orderbekräftelsen och då inte kunde förutses, skall bäras av köparen.


  LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE
  9. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker leverans genom att varan utlämnas till köparen på av Partille Trä AB anvisat leveransställe eller – om sådan uppgift saknas – vid vår anläggning där varan beställts.
  10. Om det inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen att av Partille Trä AB anordnad transport ingår i priset ska Partille Trä AB vara berättigad att debitera transporten med belopp som anges i orderbekräftelsen eller, om sådan uppgift saknas, med ett skäligt belopp. Kostnader för emballage och pallar tillkommer.
  11. Partille Trä AB är inte skyldig att lämna ut varan utan föregående betalning om kredit inte har avtalats med köparen.
  12. Om köparen blir försenad med mottagandet eller avhämtandet av varan ska Partille Trä AB ha rätt att fakturera efter överenskomna betalningsvillkor från den avtalade leveransdagen. Partille Trä AB ska dessutom ha rätt att debitera särskild lagrings- och hanteringskostnad på grund av dröjsmålet med mottagandet eller avhämtandet. Detsamma ska gälla om kredit inte har avtalats och köparen inte erlägger betalning eller avtalad delbetalning senast på den avtalade leveransdagen. Efter 3 månader anses kunden ha haft skälig tid på sig att avhämta varan och Partille Trä AB tar ej längre något ansvar för förvaringen, så vida denna tjänst inte är köpt av kunden.
  13. När avtal är träffat om att leverans skall ske på av köparen anvisad plats, levereras varorna så nära den platsen som möjligt, efter chaufförens omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller annan fara uppkommer.
  14. Köparen skall ställa nödvändigt manskap till hjälp med avlastningen. Om inte denna förpliktelse skulle infrias av köparen, är säljaren ändå berättigad till att företa leverans på anvisat leveransställe. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett.
  15. Kostnader för väntetid vid avlastningar hos köparen eller andra kostnader som uppstår vid av köparen anvisat leveransställe debiteras köparen.


  MOTTAGNINGSKONTROLL
  16. Köparen ska göra mottagningskontroll av varan vid leverans. Mottagningskontrollen ska omfatta en noggrann okulär besiktning av varan. Upptäcks skador på emballage ska emballaget avlägsnas och kontroll ska göras av varan utan emballage.
  17. Fel eller brist som märks eller bör märkas vid mottagningskontroll ska utan dröjsmål meddelas Partille Trä AB. Lämpligast via E-mail och dokumenterat med bild till info@partilletra.se  
  18. Varor som befunnits eller kan misstänkas vara felaktiga vid denna kontroll får inte användas eller vidare bearbetas utan särskild överenskommelse med Partille Trä AB.
  19. Köparen svarar för skador och fel som uppkommer efter den avtalade leveranstidpunkten. Detta
  gäller även om faktisk leverans sker efter den avtalade leveranstidpunkten om Köparen är ansvarig för förseningen.


  FÖRSENAD LEVERANS
  20. Vid försenad leverans som Partille Trä AB svarar för är Köparen intill leveransen berättigad att innehålla sin betalning, med undantag för sådana poster som ska betalas i förskott.
  21. Har avtal om kredit inte träffats med köparen är köparen oberoende av att leveransen försenats skyldig att betala köpeskillingen före leveransen. Köparen får dock innehålla ett belopp som svarar mot köparens fordran på grund av förseningen.
  22. Köparen får häva köpet om Partille Trä AB är ansvarig för förseningen och denna är av väsentlig betydelse för köparen. Om köpet avser en vara som tillverkats eller anskaffats särskilt för köparen får köparen häva köpet endast om syftet med köpet blivit väsentligen förfelat genom förseningen samt Partille Trä AB insett eller borde ha insett detta.
  23. Köparen är berättigad till ersättning för den visade skada köparen lider genom försening, som de ansvarar för, såvida inte Partille Trä AB kan visa att förseningen beror på ett hinder utanför Partille Trä AB:s eller Partille Trä AB:s underleverantörers kontroll, som inte Partille Trä AB respektive underleverantören kunnat undvika eller övervinna.
  24. Skadestånd på grund av försening ska inte i något fall omfatta förlust i näringsverksamhet. Köparen är också skyldig att så långt möjligt begränsa sin skada.
  25. Vill köparen häva köpet eller kräva skadestånd med anledning av en försening ska köparen meddela Partille Trä AB detta inom skälig tid efter leveransen. Sker inte detta förlorar köparen sin rätt att häva köpet och/eller kräva skadestånd.
  26. Häver köparen köpet är köparen skyldig att intill dess varan återlämnas till Partille Trä AB förvara varan på ett sätt så att inte onödiga skador uppstår på varan. Köparen ska också ge Partille Trä AB möjlighet att hämta varorna på samma ställe där de avlämnats. Detta gäller om köpet hävs på grund av fel.


  BETALNINGSVILLKOR
  27. Om kredit inte har avtalats ska hela betalningen erläggas vid leverans eller i förskott före beställning enligt vad som anges nedan. Leveransförsening på grund av att betalning inte erläggs vid leverans eller i förskott svarar Partille Trä AB inte för.
  28. Har avtal träffats om att viss del av betalningen ska erläggas i förskott före beställning är Partille Trä AB inte skyldig att beställa varorna från underleverantör förrän det avtalade förskottet har betalts. Försening som uppkommer på grund av att förskottet inte betalas i tid ansvarar Partille Trä AB inte för.
  29. Sådan del av betalningen som inte ska erläggas i förskott eller vid leverans ska betalas kontant senast 10 dagar efter avtalat leveransdatum om inte annat uttryckligen anges i orderbekräftelsen eller i annan av Partille Trä AB undertecknad handling.
  30. Vid försenad betalning kan Partille Trä AB debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från
  förfallodagen efter en räntesats som motsvarar Riksbankens gällande referensräntan plus 12 %-enheter.
  31. Om betalning inte gjorts enligt betalningsvillkoren, förbehåller Partille Trä AB sig rätten att hålla inne ytterligare leveranser till köparen intill dess betalning erlagts. Partille Trä AB förbehåller sig också rätten att innehålla leveranser mot kredit om köparen får betalningsanmärkningar, blir föremål för utmätning eller konkursansökan eller på annat sätt kan antas vara eller inom nära framtid kan komma på obestånd.


  REKLAMATION
  32. Om varan är felaktig ska köparen inom skälig tid efter det att felet märkts eller bort märkas lämna Partille Trä AB meddelande om felet. Har felet märkts eller bort märkas får varan inte därefter tas i bruk, monteras eller på annat sätt bearbetas. Reklamation görs med E-mail med bilder till info@partilletra.se
  33. Köparen får av den obetalda delen av köpeskillingen innehålla så mycket som fordras för att ge köparen säkerhet för köparens krav på grund av att varan är felaktig. Återstående del av köpeskillingen ska betalas enligt betalningsvillkoren.
  34. Partille Trä AB har rätt och skyldighet att utan dröjsmål efter reklamation avhjälpa felet eller företa omleverans, utan kostnad för köparen, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren.
  35. Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag eller – om felet är av väsentlig betydelse för köparen – häva köpet.
  36. Prisavdraget ska motsvara ett belopp som svarar mot felet.
  37. Ansvarar Partille Trä AB för fel i varan är Partille Trä AB även skyldig att ersätta styrkt skada som uppkommer för köparen genom felet, om inte Partille Trä AB visar att felet beror på en omständighet utanför Partille Trä AB:s eller dennes underleverantörs kontroll, som Partille Trä AB och/eller underleverantören kunde räkna med vid köpet och vars följder Partille Trä AB ÅBT respektive underleverantören inte heller kunde undvika eller övervinna.
  38. Skadestånd på grund av fel ska inte i något fall omfatta förlust i näringsverksamhet. Köparen är också skyldig att så långt möjligt begränsa sin skada.
  39. Partille Trä AB är inte skadeståndsskyldig om Partille Trä AB kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses med force majeure, d v s krig, krigsberedskap, omfattande arbetskonflikt, myndighetsingripande eller annan jämförlig omständighet varöver Partille Trä AB inte råder. Detta gäller även vid dröjsmål.


  AVBESTÄLLNING
  40. Köparen har inte rätt att efter leveransen avbeställa varan, se dock punkt 42. Om avbeställning sker före leveransen är Partille Trä AB berättigad till ersättning för kostnader som uppkommit för att ingå och fullfölja avtalet till den del dessa inte kan tillgodogöras Partille Trä AB på annat sätt (exempelvis ersättning till underleverantör som inte kan återfås), särskilda kostnader som uppkommer i anledning av avbeställningen samt förlust i övrigt i anledning av avbeställningen.
  41. Köparen har rätt att returnera lagervaror (sådana varor som finns i Partille Trä AB:s ordinarie sortiment) efter leverans. Återlämning får ske senast en månad efter leverans. Återlämnad vara ska vara hel och ren samt i förekommande fall emballerad i originalförpackning. För att kontrollera och plocka tillbaka på lagerplats utgår en returavgift på 20% om inget annat avtalas. Returer gäller inte på reavaror, bruk, trävaror, gipsskivor, bruten färg, kapade skivor. infästning i lösvikt eller brutna förpackningar om inget avtalats.

  1. Om Köparen utan att avbeställa enligt ovan inte fullgör sina förpliktelser att erlägga betalning i rätt tid eller inte tar emot varan enligt avtalet får Partille Trä AB innehålla leveransen samt välja mellan att kräva att köpet fullgörs eller – om avtalsbrottet är väsentligt – att häva köpet. Om köpet hävs är Partille Trä AB berättigad till skadestånd enligt bestämmelserna i konsumentköplagen.
   43. Partille Trä AB är berättigad att häva köpet vid väsentligt betalningsdröjsmål även sedan varan kommit i köparens besittning.

   

   

  Integritetspolicy

  Information om behandling av personuppgifter

  En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

   

  Personuppgiftsansvarig

  Partille Trä AB 556292-4604 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

   

  Insamling av personuppgifter

  Om du som privatperson eller kontaktperson för din organisation har en affärsmässig relation med oss, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifterna används för administration av våra avtal, marknadsföring och profilering av våra tjänster samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Ansöker du om konto hos oss gör vi en kreditupplysning. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till konsulter som vi anlitar som revisorer, advokater och transportörer. Vi har personbiträdesavtal med samarbetspartners och tjänsteleverantörer som vi lämnar ut dina personuppgifter till som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part, exempelvis polis eller myndighet om det rör misstanke om brott.

  Lagring

  Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. Vill du inte längre vara kund hos oss raderar vi eller avidentifierar de uppgifter som går med hänvisning till olika lagkrav, som exempelvis garantiärenden och bokföringslagen.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Vid utelämnande av sådan information kommer vi att behöva säkerställa din identitet. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Dina rättigheter omfattar även rätten att begära radering.

  Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Du kan kontakta oss gällande vår personuppgiftshantering på info@partilletra.se