• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Attefallshus och Attefallsutbyggnad

  Vill du veta mer om de nya Attefallsreglerna? Har du koll på hur de nya byggreglerna kan ge dig nya möjligheter? De nya reglerna om bygglovsbefriade åtgärder gäller t.ex. utbyggnad med 15 kvm, ny komplementbyggnad om max 25 kvm eller att inreda ytterligare en bostad. Ett startbesked krävs dock innan byggstart. De tidigare bygglovsbefriade åtgärderna, t.ex. takkupor, uteplats och friggebod gäller fortfarande och för dessa krävs (oftast) inget startbesked.

  TILLBYGGNAD

  Med de nya byggreglerna kan fastighetsägaren bygga ut sitt befintliga en- eller tvåbostadshus med 15 kvm, utan att söka bygglov. Tillbyggnaden får dock inte vara högre än det befintliga bostadshusets TAKNOCKSHÖJD. Bygger fastighetsägaren närmre än 4,5 från tomtgränsen till grannen behövs ett godkännande av denne. Om grannen nekar får kommunens byggnadsnämnd avgöra fallet. Fastighetsägaren får också lov att dela upp utbyggnaden på olika plan, till exempel 7,5 kvm på botten- respektive övervåning.

  NYBYGGNAD

  Ett Attefallshus är en komplementbyggnad om max 25 kvm. Namnet kommer av att de nya reglerna om bygglovsbefriade åtgärder tillkom när Kristdemokraternas Stefan Attefall var bostadsminister Syftet var bland annat att utöka fastighetsägarnas äganderätt. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Högsta höjd från mark till taknock är 4 m. Fastighetsägaren kan bygga flera Attefallshus, men den sammanlagda arean får inte vara mer än 25 kvm. Huset kan användas som förråd eller gäststuga, men även som självständig bostad eller som ett garage.

  Att tänka på:

  • Fastighetsägaren kan inte alltid räkna med att få ett startbesked. Detta gäller t.ex. om fastigheten är belägen i ett område som omfattas av en kulturmiljöplan, strandskyddsbestämmelser eller där andra riksintressen finns. Kommunen gör också en allmän prövning om byggnationen är anpassad till stadsbilden.
  • Se till att skicka in rätt handlingar från början, då kommer processen hos kommunen gå betydligt fortare.
  • Det måste finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten för att Attefallsreglerna ska gälla.
  • Attefallsreglerna står ”över” detaljplanen. Alltså, om fastighetsägaren t.ex. redan har utnyttjat den maximala byggrätten kan man ändå bygga ut enligt Attefallsreglerna.
  • Innan den nya tillbyggnaden eller nya byggnaden fås tas i bruk ska ett slutbesked från kommunen ha lämnats.
  • Bygger fastighetsägaren närmre än 4,5 m från tomtgräns, behövs ett godkännande från grannen. Ett tips är att få detta skriftligt för att undvika senare missförstånd. Är ”grannen” en kommun, och marken är prickad i detaljplanen, exempelvis om det är en gata eller allmän platsmark utanför, så behöver ett ordinarie bygglov sökas. 
  • Se till att bygget håller sig till de regler om bygglovsbefriade åtgärder som finns. Så fort man går utanför dessa blir det att betrakta som avvikelse och då krävs vanligt bygglov. Vill man göra mer än tillåtet – se till att söka bygglov!
  • De tekniska egenskapskraven måste följas, dessa står i 8 kap Plan- och bygglagen. Läs mer om dessa HÄR.
  • Fråga gärna oss på Woody om du behöver mer information om de nya reglerna.

  CHECKLISTA

  • Se till att det finns skriftligt godkännande från grannen (om mindre än 4,5 m till tomtgräns)
  • Ta kontakt med kommun om handlingar
  • Startbesked
  • Slutbesked

   Länkar

  • Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovs befriade åtgärder.
  • Guide för anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

  Prata gärna med din Woody-rådgivare om du vill ha mer information om de nya reglerna!