• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Försäljningsvillkor Företag

  2021-01-01

  PARTILLE TRÄ AB:s ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL TILL NÄRINGSIDKARE.

  Beroende på om varan är lager- eller anskaffningsvara, kan leveranstid och leveranssätt variera. Varor kan avhämtas från vårt lager eller transporteras av vår miljöcertifierade kranbil eller annat transportsätt. Pris och leveransvillkor gäller fritt vårt lager (lagervaror) och fritt fabrik (anskaffningsvaror). När anskaffningsvaror kommit till vårt lager aviserar vi detta och debiterar dem.

  För leveransen gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet ABM 07, med följande tillägg och ändringar. Skulle föreskrift i orderbekräftelsen strida mot nedanstående allmänna sälj- och leveransvillkor eller mot ABM 07 gäller bestämmelsen i orderbekräftelsen. Skulle de allmänna sälj- och leveransvillkoren strida mot bestämmelse i ABM 07 gäller de allmänna sälj- och leveransvillkoren.

  ORDERBEKRÄFTELSE M.M

  1. Till bekräftelse av beställningen lämnar Partille Trä AB en skriftlig orderbekräftelse. Syftet med orderbekräftelsen är att sammanställa och tydliggöra beställningen. Köparen ska omgående granska orderbekräftelsen och omgående påtala eventuella felaktigheter i denna till Partille Trä AB. Om felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska orderbekräftelsen anses utgöra innehållet i beställningen.
  2. Sker leverans utan skriftlig orderbekräftelse ska köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och beställning. Skulle avvikelser föreligga ska köparen omedelbart kontakta Partille Trä AB. Om så inte sker ska den avtalade leveransen anses ha det innehåll som framgår av följesedeln.
  3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor med mera är vägledande och bara bindande för Partille Trä AB i de delar de uttryckligen har noterats i orderbekräftelsen.
  4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning, support, kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag etcetera är uteslutande service, som Partille Trä AB inte påtar sig något ansvar för.
  5. Det förutses att den som köper komponenter till byggnader, specialmaskiner etcetera har eller har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.
  6. Partille Trä AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller upplysningar i varuinformation som har utarbetats av Partille Trä AB:s leverantörer. Detta gäller varje form av säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning.

  LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

  1. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker leverans genom att varan utlämnas till köparen på av Partille Trä AB anvisat leveransställe eller – om sådan uppgift saknas – vid Partille Trä AB:s anläggning där varan beställts.
  2. Om det inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen att av Partille Trä AB anordnad transport ingår i priset ska Partille Trä AB vara berättigad att debitera transport med belopp som anges i orderbekräftelsen eller – om sådan uppgift saknas – med ett belopp motsvarande Partille Trä AB:s normala transporttaxa. Kostnader för emballage och pallar tillkommer.
  3. Partille Trä AB är inte skyldig att lämna ut varan utan föregående betalning om kredit inte har avtalats med köparen.
  4. Om köparen blir försenad med mottagandet eller avhämtandet av varan eller betalningen av avtalat förskott eller betalning för varan när kredit inte avtalats, ska Partille Trä AB ha rätt att fakturera efter överenskomna betalningsvillkor från den avtalade leveransdagen. Partille Trä AB kommer att debitera en särskild lagrings- och hanteringskostnad. Efter 3 månader anses kunden ha haft skälig tid på sig att avhämta varan och Partille Trä AB tar ej längre något ansvar för förvaringen, så vida denna tjänst inte är köpt av kunden.
  5. När avtal är träffat om att leverans ska ske på av köparen anvisad plats, levereras varorna så nära den platsen som möjligt, efter chaufförens omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller annan fara uppkommer. För alla kranbilsleveranser skall det vara körbar väg. 3 m bred och möjlighet att vända för en 10 meters bil. Lossning vid bil ingår. För övrigt kran-arbete debiteras för varje påbörjad halvtimme. Inbärning ingår inte. Mottagaren skall vara på plats för varukontroll. Skall godset ställas av utan att mottagaren är där står beställaren för ansvaret av godset. Vi emballerar alltid väl med standardemballage som ingår i priset. Krävs extra emballage tillkommer detta. Pallkostnad tillkommer. Emballage av anskaffningsvaror kan tillkomma.
  6. Köparen ska ställa nödvändigt manskap till hjälp med avlastningen. Om inte denna förpliktelse skulle infrias av köparen är säljaren ändå berättigad till att företa leverans på anvisat leveransställe. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett
  7. Kostnader för väntetid vid avlastningar hos köparen eller andra kostnader som uppstår vid av köparen anvisat leveransställe debiteras köparen

  REKLAMATIONER

  1. Reklamationer måste alltid anmälas skriftligen till Partille Trä AB via e-mail info@partilletra.se

  ANSVAR VID FÖRSENAD LEVERANS

  1. Partille Trä AB ska vid försenad leverans, som de ansvarar för, utge ett vite enligt ABM 07 punkt 12, dock inte med någon begränsning av lägsta vitesbelopp. Med ändring av ABM 07 punkt 12 gäller att vitet ska beräknas på värdet av de försenade varorna.
  2. ABM 07 punkt 13 ska inte gälla. Utgivande av vite ska utgöra full och slutlig kompensation för förseningen, dock att köparen även om vite utges kan ha hävningsrätt i vissa fall enligt ABM 07 punkt 15 – 16.
  3. ABM 07 punkt 17 ska inte gälla.

  BETALNINGSVILLKOR

  1. Om betalning inte skett enligt betalningsvillkoren, förbehåller Partille Trä AB sig rätten att hålla inne med ytterligare leveranser till köparen oavsett om leveranserna har ett samband.

   19. Beställningsvaror debiteras kunden dagen efter hemkomst till vårt lager. Eventuell handpenning tas ut om kredit inte har överenskommit med kunden. 
  2. Vid försenad betalning kan Partille Trä AB debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som motsvarar Riksbankens gällande referensräntan plus 12 %-enheter.

  AVBESTÄLLNING / RETURER

  1. Specialprodukter och beställningsvaror tas ej i retur. Om leverantören kan ta emot beställd vara så gäller deras returvillkor för återlämnade av varan. Vanligtvis tas returavgift och returfrakt ut.

  Returer:

  1. Varor som ingår i lagersortimentet skall kunna returneras inom 10 dagar, förutsatt att varor är nya, felfria, rena och i obruten originalförpackning. (Tänk att ni vill köpa samma vara en gång till) Returer av lagervaror i ursprungligt skick inkl. originalemballage tas i retur och krediteras med returavgift 20% för återställning till vårt lager. Vid retur skall nummer på följesedel eller faktura anges. Returfrakt debiteras. Returer läggs av oss på lager plats efter kontroll. Anskaffningsvaror i ursprungligt skick inkl. originalemballage tas i retur och krediteras med returavgift enligt Partille Träs leverantörs villkor. Kostnader för returtransport och returfrakt till Partille Träs leverantör debiteras. Varor som är specialbeställt, och inte lagervaror hos oss, kan inte returneras.

  Följande lagervaror tas inte i retur:

  Gipsskivor, takpannor i öppnad pall, bruk, virke, listverk eller bearbetade varor tas normalt inte i retur om inte avtal görs med säljare. Detta för att vi alltid skall kunna leverera fullgoda varor.

  Övriga villkor:

  Synlig skada på godset skall noteras och kvitteras på följesedeln i samförstånd med chauffören omgående samt anmäla fraktskada vid leveransen. Skada dokumenteras med bild innan montering. Övriga anmärkningar efter 7 dagar godkänns inte. Varor som skall reklameras får inte bearbetas, monteras, eller ändras. Har detta gjorts utan vårt godkännande, anses varan godkänd och kan inte reklameras. Pallar debiteras och krediteras med gällande priser vid retur till vårt lager. Allmänna bestämmelser för inköp av byggmaterial, ABM-07 gäller med tillägg: Täckbestämmelser version 2.Betalning av fakturor skall vara oss tillhanda på förfallodagen. Dröjsmålsränta debiteras med 8 % över gällande referensränta. Partille Trä förbehåller sig rätt att debitera påminnelseavgift. Vid erhållen limit gäller den som inköpsgräns tills betalning skett. Levererade varor förblir Partille Trä AB`s egendom tills full betalning skett. Erhållen kreditlimit gäller som inköpsgräns för alla fakturerade och orderlagda varor tills betalning skett.

   

   

  Integritetspolicy

  Information om behandling av personuppgifter

  En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

   

  Personuppgiftsansvarig

  Partille Trä AB 556292-4604 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

   

  Insamling av personuppgifter

  Om du som privatperson eller kontaktperson för din organisation har en affärsmässig relation med oss, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifterna används för administration av våra avtal, marknadsföring och profilering av våra tjänster samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Ansöker du om konto hos oss gör vi en kreditupplysning. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till konsulter som vi anlitar som revisorer, advokater och transportörer. Vi har personbiträdesavtal med samarbetspartners och tjänsteleverantörer som vi lämnar ut dina personuppgifter till som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part, exempelvis polis eller myndighet om det rör misstanke om brott.

  Lagring

  Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella för de ändamål de samlades in. Vill du inte längre vara kund hos oss raderar vi eller avidentifierar de uppgifter som går med hänvisning till olika lagkrav, som exempelvis garantiärenden och bokföringslagen.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Vid utelämnande av sådan information kommer vi att behöva säkerställa din identitet. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Dina rättigheter omfattar även rätten att begära radering.

  Om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Du kan kontakta oss gällande vår personuppgiftshantering på info@partilletra.se